EmailTwitterFacebookLinkedIn

Algemene voorwaarden


Door gebruik te maken van Online VvE diensten gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Deze zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de site voor iedereen werkt.

Gebruik van de VvE site

U meldt u aan als gebruiker en zult niet:

 • handelen in strijd met enige wetgeving of onze regels en beleid inzake verboden inhoud;

 • onjuiste of misleidende informatie verstrekken;

 • handelen in strijd met enige rechten van derden;

 • berichten verspreiden die spam, kettingbrieven of piramidesystemen bevatten;

 • virussen of andere technologie verspreiden die Online VvE diensten of de belangen of het eigendom van gebruikers van Online VvE diensten kunnen schaden;

 • de infrastructuur van Online VvE diensten onredelijk belasten of de goede werking van site verstoren;

 • enige inhoud of persoonlijke gegevens van derden kopiëren, bewerken of verspreiden;

 • oogsten of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, daarbij inbegrepen e-mail adressen, zonder hun toestemming;

 • maatregelen om de toegang tot de site te voorkomen of te beperken, omzeilen.


Misbruik van de site

Voor het melden van illegale en inbreukmakende advertenties en andere problemen of beledigende inhoud verzoeken wij u gebruik te maken van onze contactpagina of evaluatieformulier. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Wij kunnen onze dienst beperken of beëindigen, gehoste inhoud verwijderen en technische, juridische en wettelijke maatregelen treffen om gebruikers van de site te weren indien wij van mening zijn dat zij problemen veroorzaken of niet handelen in overeenstemming met de letter of de geest van ons beleid zoals verwoord in deze algemene voorwaarden en de overige beleidsregels. Ongeacht of wij al dan niet besluiten om een gebruiker van de site te weren, accepteren wij geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd of onwettig gebruik van de site door gebruikers.


Materiaal

De site bevat gegevens van ons en van de gebruikers die zich bij ons hebben aangemeld. U gaat ermee akkoord Online VvE diensten, onze auteursrechten en/of handelsmerken niet te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen of te verspreiden. Als u van mening bent dat inbreuk is gemaakt op uw intellectuele eigendomsrechten, dan verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen middels het contactformulier op de site; wij zullen de kwestie dan onderzoeken. Wij behouden ons het recht voor materiaal te verwijderen indien wij redenen hebben om te vermoeden dat deze algemene voorwaarden of de rechten van wie dan ook zijn geschonden.


Aansprakelijkheid

U gaat ermee akkoord ons niet aansprakelijk te houden voor wat door andere gebruikers wordt geplaatst of gedaan. Aangezien het meeste van het materiaal op de site afkomstig is van andere gebruikers, geven wij geen garantie over de nauwkeurigheid van de plaatsingen of andere berichten, of over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden. Ook kunnen wij geen garantie geven omtrent de permanente of beveiligde toegang tot onze diensten. Daarom sluiten wij, voor zover wettelijk toegestaan, alle impliciete garanties en algemene voorwaarden uit. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van data, geld, goodwill of reputatie, noch voor enig bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomend uit uw gebruik van de site. Indien wij ondanks bovenstaande paragraaf toch aansprakelijk zijn, is onze aansprakelijkheid jegens u of derden beperkt tot maximaal (a) de totale vergoeding die u aan ons heeft betaald gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) 100 euro, al naar gelang wat hoger is.


Persoonlijke gegevens

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met het verzamelen, overdragen, opslaan en gebruiken van uw persoonlijke gegevens zoals verder beschreven in ons privacybeleid. Tevens gaat u akkoord met het ontvangen van nieuws van ons, tenzij u ons meldt dat u zulke berichten liever niet wilt ontvangen.


Algemeen

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Indien wij een bepaling niet afdwingen, dan impliceert dit niet dat we afstand doen van het recht dat op een later moment alsnog te doen. Indien een van deze algemene voorwaarden door de rechtbank ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige algemene voorwaarden onverlet. Wij kunnen deze algemene voorwaarden van rechtswege en naar eigen goeddunken overdragen door middel van de onderstaande kennisgeving.


Overige Beleidsregels

Waar deze beleidregels in strijd mocht zijn met de algemene voorwaarden dan gelden de algemene voorwaarden. Online VvE diensten adviseert u deze algemene voorwaarden te lezen.


Regels voor iedereen

De site is een platform.

Online VvE diensten functioneert als een laagdrempelig platform waar iedereen gebruik kan maken van haar diensten. Online VvE diensten is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties en afspraken tussen gebruikers en verenigingen. Om die reden kan Online VvE diensten dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit van het werk en de juistheid van de informatie die geplaatst is. Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten enkel toegankelijk voor minderjarigen indien deze daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd deze zelfstandig verricht.

Online VvE diensten is nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen een vereniging en een gebruiker door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart Online VvE diensten (en al haar personeel, managers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.


Verwijzingen naar websites of diensten van derden

De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Online VvE diensten heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site.


Gebruik van de (inhoud van) de website van Online VvE diensten

Het is u niet toegestaan de website van Online VvE diensten of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Online VvE diensten, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.


Handelen in strijd met de algemene voorwaarden en/of het beleid van Online VvE diensten

Online VvE diensten behoudt zich het recht voor om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze naar de mening van Online VvE diensten in strijd handelt met de algemene voorwaarden of de beleidsregels van Online VvE diensten, onverminderd het recht van Online VvE diensten om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen. Online VvE diensten kan onder meer – doch niet uitsluitend – één of meer van de volgende acties ondernemen (al dan niet na voorafgaande waarschuwing):

 • verwijdering van uw account;

 • schorsing van het account;

 • verstrekking van (persoons)gegevens aan derden waaronder politie, justitie en rechthebbenden.


Online VvE diensten abonnement

Abonnees van Online VvE diensten kunnen na betaling van het voor hen geldende tarief gebruik maken van de volledige functionaliteit van de site.

Het abonnement van de site wordt aangegaan voor de duur van één jaar tenzij anders overeengekomen en gaat in op de datum van aanmelding. De betaling geschiedt per jaar of anders overeengekomen.

Het abonnementsgeld wordt automatisch of anders overeengekomen voor één jaar of anders overeengekomen rond de 28e van de maand geïncasseerd. Na een jaar of anders overeengekomen wordt het abonnementsgeld voor de nieuwe periode van de VvE rekening afgeschreven. De betreffende VvE is er voor verantwoordelijk dat er voldoende geld op de rekening staat die opgegeven is voor incasso. Indien VvE niet tijdig betaald zal Online VvE Diensten na een 2e herinnering 25% extra kosten in rekening brengen

Het abonnement wordt na een jaar of anders overeengekomen automatisch verlengd, tenzij een opzegging is ontvangen. Opzegging van het abonnement dient te geschieden met een opzegtermijn van 60 dagen of anders overeengekomen voor afloop van de contracttermijn.

Indien een VvE het abonnement opzegt, is vanaf de einddatum van het abonnement de site niet meer beschikbaar. De data wordt binnen afzienbare tijd verwijderd. De VvE is zelf verantwoordelijk voor het maken van backups van de data.